Методическая разработка Система работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей - страница 8
2.. 3

Тематич. блоки

Безоп жизни

Питание

Жил. Помещ.

Культура

Одежка и обувь

Охрана здоровья

Природа

Ориент. в окруж.

Отдых и досуг

1 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.8

0.8

1

0.6

1

0.8

1

Формир умений и способностей

0

0

1

1

1

0

1

1

1

Формир дела к познаниям

0

1

0

1

0

0

1

0

1

2 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

0.8

1

Формир умений и способностей

0

0

1

1

1

0

1

1

1

Формир дела к познаниям

0

1

0

0

0

0

1

0

0

3 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Формир умений и способностей

0

0

1

1

1

0

1

1

1

Формир Методическая разработка Система работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей - страница 8 дела к познаниям

1

1

0

0

1

0

1

0

0


2. 4

Тематич. блоки

Безоп жизни

Питание

Жил. Помещ.

Культура

Одежка и обувь

Охрана здоровья

Природа

Ориент. в окруж.

Отдых и досуг

1 ступень развития

Формир познаний

0.6

0.6

0.6

0.8

0.4

0.6

0.8

0.6

0.6

Формир умений и способностей

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Формир дела к познаниям

0

1

0

1

0

1

1

0

0

2 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

Формир умений и способностей

1

1

1

0

1

0

0

0

1

Формир дела к познаниям

1

1

0

1

1

1

1

0

0

3 ступень Методическая разработка Система работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей - страница 8 развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

06

0.6

Формир умений и способностей

1

1

0

0

1

0

0

0

1

Формир дела к познаниям

1

1

0

1

1

1

1

0

02. 5

Тематич. блоки

Безоп жизни

Питание

Жил. Помещ.

Культура

Одежка и обувь

Охрана здоровья

Природа

Ориент. в окруж.

Отдых и досуг

1 ступень развития

Формир познаний

1

1

0.8

0.8

0.8

0.6

0.8

0.6

1

Формир умений и способностей

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Формир дела к познаниям

1

1

1

1

1

1

0

0

1

2 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.6

0.6

1

0.8

1

0.8

0.6

Формир умений и способностей

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Формир дела Методическая разработка Система работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей - страница 8 к познаниям

1

1

1

1

1

0

0

0

1

3 ступень развития

Формир познаний

1

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Формир умений и способностей

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Формир дела к познаниям

1

1

1

1

1

0

0

1

1


2. 6

Тематич. блоки

Безоп жизни

Питание

Жил. Помещ.

Культура

Одежка и обувь

Охрана здоровья

Природа

Ориент. в окруж.

Отдых и досуг

1 ступень развития

Формир познаний

1

1

0.8

0.8

1

1

1

1

1

Формир умений и способностей

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Формир дела к Методическая разработка Система работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей - страница 8 познаниям

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

0.8

Формир умений и способностей

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Формир дела к познаниям

1

1

1

1

1

0

1

0

1

3 ступень развития

Формир познаний

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

1

0.8

0.8

0.8

Формир умений и способностей

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Формир дела к познаниям

1

1

1

1

1

0

1

0

1
metodicheskaya-rabota-publichnij-otchet-direktora-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-varvarovskaya-srednyaya.html
metodicheskaya-rabota-v-kontekste-professionalnoj-deyatelnosti.html
metodicheskaya-razrabotka-dlya-provedeniya-seminara-po-uchebnoj-discipline-medicina-katastrof-dlya-studentov-4-kursa-stomatologicheskogo-i-5-h-kursov-lechebnogo-i-pediatricheskogo-fakultetov-tema-36.html