Методи управління підприємством - реферат

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Управління — складний і динамічний процес, керова­ний і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необ­хідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досяг­нення їх. Інакше кажучи, якщо при визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно досяг­ти?», то Методи управління підприємством - реферат слідом за цим виникає запитання: «як найбільш раціонально досягти мети?». Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досяг­нення цілей управління, тобто способів управління.

Способом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання.

Засоби цілеспрямованого впливу на Методи управління підприємством - реферат трудовий колек­тив або на окремих його членів називають способами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу управління (Наявність прогресивних способів уп­равління та вміле використання їх є передумовою ефек­тивності управління і господарських процесів).

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену ро­боту, сприяти максимальній мобілізації творчої Методи управління підприємством - реферат актив­ності кожного члена. Цим методи управління відрізня­ються від усіх інших технічних та технологічних способів, які використовуються у ході вирішення комплексних ви­робничо-господарських завдань.

Особлива роль способів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу уп­равління, використання сучасної техніки і прогресивної технології Методи управління підприємством - реферат організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління.

Формування цілеспрямованого впливу на трудові ко­лективи та їх окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням факторів, які Методи управління підприємством - реферат визна­чають поведінку людини в колективі у процесі виробництва. Звідси витікає дуже важлива вимога до способів управління: методи управління повинні мати свою моти­ваційну характеристику, що визначає напрям дії їх. Ця черта показує мотиви, які визначають поведін­ку людей і на які орієнтована відповідна група способів Методи управління підприємством - реферат.

Відповідно до мотиваційної свойства у складі способів управління виділяють три групи:

економічні;

організаційно-розпорядчі;

.соціальні.

Економічні методи управління об'єднують усі мето­ди, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих пра­цівників і колективів у цілому.

Організаційно-розпорядчі методи Методи управління підприємством - реферат спрямовані на ви­користання таких мотивів трудової діяльності, як почут­тя обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністра­тивної. Ці методи відрізняються прямим нравом впливу: будь-який регламентуючий чи адміністративний який підлягає. обов'язковому виконанню.

Соціальні методи грунтуються невикористанні со­ціального механізму, що діє у колективі (неформальні групи Методи управління підприємством - реферат, роль і статус особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та ін.).

Ефективність застосування способів управління в ос­новному залежить від рівня кваліфікації керівних кад­рів, що зумовлює потребу систематичної і цілеспрямова­ної підготовки та повсякденного використання всіх заз­начених напрямів впливу на колектив і окремих людей.

Економічні Методи управління підприємством - реферат методи управління посідають центральне місце в системі наукових способів управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їх основі встановлюється цільова програма господарського розвитку окремих під­приємств і організацій і визначається такий режим ро­боти і такі стимули, які об'єктивно спонукають і заці­кавлюють колективи і окремих працівників в ефективній праці.

Таким Методи управління підприємством - реферат чином, впливом на безпосередні інтереси об'єк­та управління створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи без повсякденного і безпосереднього втручання зверху. До складу економічних способів управління належать організаційно-виробниче планування, способ комплексних цільових програм, комерційний розрахунок, система еко­номічних регуляторів господарської діяльності.

Під плануванням розуміють Методи управління підприємством - реферат продуману підготовку майбутньої діяльності, систематично орієнтовану на ці­лі організації чи підприємства. Економічне планування полягає у розробці системи показників, які є найбільш важливими, визначальними показниками господарської діяльності. Ці показники охоплюють усі сфери діяльнос­ті підприємства чи організації: виробництво, реалізацію, закупівлю сировини, матеріалів та продуктів, фінанси, за­паси продуктів Методи управління підприємством - реферат і матеріалів, робочу силу та ін.

Планування як способ управління характеризується рядом специфічних ознак:

1) цільовою спрямованістю, оскільки кожен показ­ник вказує виконавцям, яких итогів діяльності ба­жано досягти;

2) конкретною адресною спрямованістю, оскільки планове завдання завжди непосредственно адресоване якомусь виконавцю (працівнику, групі працівників, колективу в цілому);

3) часовим інтервалом дії (рік Методи управління підприємством - реферат, квартал, місяць, де­када чи інший проміжок часу).

Система планування господарської діяльності в ко­лишньому СРСР мала позитивні і негативні сторони. До позитивних сторін планування слід віднести: внесен­ня за допомогою плану елемента свідомого програму­вання комплексу дій для досягнення поставлених цілей; розробку основ методології планування на різних щаб Методи управління підприємством - реферат­лях і в ланках управління; уніфікацію системи показни­ків планів та деякі інші.

Разом з тим для соціалістичного планування були ха­рактерні і значні недоліки, які багато в чому зводили ефект планування нанівець. Це директивність планових завдань і відсутність гнучкості планів, волюнтаристський підхід до визначення показників плану, надмірна дета Методи управління підприємством - реферат­лізація планів і регламентація діяльності підприємств та організацій, недостатня розробка методології плану­вання господарської діяльності на рівні підприємств і організацій та ін. В итогі не були виконані планові завдання жодної п'ятирічки в масштабах всього СРСР, Перша група — програми народногосподарського рів­ня, включаючи соціально-еконо-мічні, програми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Методи управління підприємством - реферат та ін.

Друга група — це програми галузевого та регіональ­ного рівня, а також міжгалузеві програми по окремих об'єктах. До их належать науково-технічні програми, про­грами виконання величавых дослідно-конструкторських робіт, будівництва та введення в експлуатацію важливих підприємств і споруд та ін.

До третьої групи відносять програми Методи управління підприємством - реферат розвитку під­приємств, а також програми, які координують розробку та впровадження окремих видів машин, технологій, ус­таткування, приладів.

Структура КЦП виновата відповідати їх призначенню, ролі, яку вони викопують у забезпеченні загальної ефек­тивності господарської діяльності.

У кожній програмі повинні бути відображені:

стан проблеми, основні передумови її програмного ви Методи управління підприємством - реферат­рішення;

головна мета програми, її місце в загальній системі цілей галузі чи підприємства;

система цілей та основних завдань програми;

цільові показники, які розкривають кінцеві резуль­тати реалізації програми;

шляхи досягнення цілей програми, система програм­них заходів;

організаційно-виконавча структура;

дані про ресурси, необхідні для виконання програми та про строчки її здійснення Методи управління підприємством - реферат;

оцінка ефективності итогів реалізації програми.

Ефективність реалізації плану чи КЦП залежить від механізму, що регулює систему економічних взаємовід­носин на рівні окремих підприємств, організацій і галу­зей. Таким механізмом в умовах ринкової економіки є комерційний розрахунок.

Комерційний розрахунок грунтується на загальних принципах ринкової економіки: максимальній розкріпаченості економічних Методи управління підприємством - реферат суб'єктів; повній їх відповідальності за підсумки господарської діяльності; конкуренції вироб­ників продуктів та послуг; вільному ціноутворенні; відмові держави від прямої участі в господарській діяльності ринкових суб'єктів; соціальній захищеності громадян., Інакше кажучи, необхідною умовою ефективного функ­ціонування ринкового механізму регулювання економіки є наявність незалежних, самостійних суб'єктів ринкових відносин.

У національній Методи управління підприємством - реферат економіці України застосовуються дві «форми комерційного розрахунку: повний і внутрішній.

На повному комерційному розрахунку перебувають підприємства з правами юридичних осіб, які мають са­мостійний баланс, бухгалтерську і статистичну звітність, створюють і витрачають фонди стимулювання працівни­ків, відкривають рахунки у банках, володіють правом незалежної господарської діяльності, тобто укладання угод, договорів Методи управління підприємством - реферат, контрактів з будь-якою юридичною чи фізичною особою як суб'єктом ринкового господарю­вання.

Повний комерційний розрахунок як способ управлін­ня застосовується на підприємствах, в організаціях і уста­новах усіх форм власності: державної, колективної (ко­оперативної), приватної, мішаної.

На засадах внутрішнього комерційного розрахунку працюють відносно самостійні у Методи управління підприємством - реферат вирішенні питань вироб­ничо-господарської діяльності середні та дрібні ви­робничо-господарські одиниці підприємств і органі­зацій.

Вони ведуть облік своїх витрат та итогів, скла-ють бухгалтерський баланс (або спрощені розрахунки, подібні бухгалтерському балансу) та створюють фонди матеріального стимулювання. Взаємовідносини з під­приємствами чи організаціями, часткою яких вони є Методи управління підприємством - реферат, грунтуються на системі контрактів, що містять взаємні зобов'язання. Права самостійної економічної діяльності за межами підприємства чи організації такі структурні одиниці не мають.

Комерційний розрахунок повністю не виключає регу­люючого впливу на господарську діяльність суб'єктів господарювання з боку держави або вищих щодо их управляючих систем. Таке регулювання Методи управління підприємством - реферат здійснюється не волюнтаристським впливом на господарські процеси, а із застосуванням системи економічних регуляторів господарської діяльності. Ці економічні регулятори поділяють на загальнодержавні, місцеві і внутрішньосистемні.

До загальнодержавних регуляторів господарської ді­яльності відносять податки, кредити, регульовані ціни і тарифи, економічні пільги.

Серед економічних регуляторів господарської діяль­ності, застосовуваних державою, перше місце посідають податки Методи управління підприємством - реферат. Вони поділяються на прямі і непрямі. До прямих належать податок на прибуток, на землю, на транс порт, на добавлену вартість та ін. Непрямими додатка ми є митний та акцизний збори. Мито стягується з то варів, які ввозять, вивозять і транзитних, а також цінностей, що перевозять під контролем митного відомства Акциз Методи управління підприємством - реферат як вид непрямого податку на товари масового споживання включається в ціну відповідного товару або плату за послуги.

За допомогою податків держава регулює напрями ді­яльності суб'єктів господарювання, встановлюючи подат­ки більш високого рівня на діяльність чи товари, які не мають важливого суспільного значення (наприклад, іг­ровий Методи управління підприємством - реферат бізнес, тютюнові і лікеро-горілчані вироби) і зни­жуючи податки у тих сферах, які потребують пріоритет­ного розвитку (виробництво продуктів і послуг) або вико­нують особливу соціальну роль (наприклад, підприємства товариств інвалідів).

Важливим регулятором господарської діяльності є кредит. Кредитування господарської діяльності в Укра­їні здійснюється нині системою комерційних банків за Методи управління підприємством - реферат рахунок власних коштів та одержаних кредитних ресур­сів від Національного банку України.

Національний банк України встановлює процентну ставку за кредитні ресурси, отже, визначає і основну частину процентної ставки на кредити, надані підпри­ємствам комерційними банками. Останні визначають розміри процентів за кредит, виходячи з виплаченої На­ціональному банку процентної ставки, швидкості Методи управління підприємством - реферат оборо­ту кредитних ресурсів, видів кредитів та ін. Отже, бан­ки здійснюють таким чином цілеспрямований вплив на господарську діяльність підприємств та організацій, на їх ефективність.

Держава може також використовувати такий важіль економічного впливу на господарську діяльність, як ре­гульовані ціни. Регулювання цін може здійснюватися встановленням верхніх меж цін на Методи управління підприємством - реферат окремі товари, фік­сованих (твердих) цін, граничних норм рентабельності виробництва та розмірів торгової націнки для ланок товаропросування. Отже, ціни на деякі товари формують­ся не під впливом попиту і пропозиції, а залежно від методу і величини обмежень, накладених державою на складові елементи цін. Цей важіль застосовується дер­жавою для Методи управління підприємством - реферат соціального захисту окремих категорій на­селення (ціни на товари повсякденного вжитку), стиму­лювання чи дестимулювання виробництва деяких продуктів (товари розкоші). Аналогічний підхід застосовується державою при встановленні тарифів на послуги.

Досить ефективним регулятором господарської ді­яльності є також економічні пільги, які встановлюються державою щодо сплати податків, порядку розрахунків між бюджетом Методи управління підприємством - реферат і підприємствами, між підприємствами різних галузей народного господарства та ін.

На господарську діяльність впливають також місце­знаходження виробничих, торгових та інших підприємств та ступінь розвитку інфраструктури в місцях діяльності їх. Місцеві органи влади використовують ряд економіч­них регуляторів для того, щоб підприємства, які пере­бувають у більш Методи управління підприємством - реферат вигідних умовах порівняно з іншими, надприбутки перераховували в місцеві бюджети. До міс­цевих регуляторів відносять рентні платежі, місцеві по­датки і збори.

Таким чином, регулювання господарської діяльності конкретних господарюючих суб'єктів здійснюється дер­жавою та уповноваженими нею органами.

Крім того, регулювання діяльності підприємств, які є складовими частинами певної господарської системи, здійснюється Методи управління підприємством - реферат цією системою. Внутрішньосистемними регуляторами господарської діяльності підвідомчих під­приємств є централізоване створення фондів (капітальних вкладень, підготовки кадрів, запасного, страхування, розвитку науки і техніки та ін.) та внутрішньогосподар­ські відрахування на загальносистемні цілі і програми. Нормативи відрахувань у ці фонди та на виконання загальносистемних програм встановлюються відповідним вищим органом управління Методи управління підприємством - реферат системи.

Комплекс економічних регуляторів господарської ді­яльності повинен бути гнучким, негайно реагувати на зміну економічної ситуації. Тепер застосовується досить багато цих регуляторів. Надалі, в умовах розвинутого ринку, кількість їх зменшиться, однак ринок не перед­бачає повної відмови від економічного регулювання гос­подарських процесів.

Реалізація економічних способів управління здійсню Методи управління підприємством - реферат­ється в рамках системи виробничих відносин між людь­ми, що входять до складу трудового колективу. Ця сис­тема взаємовідносин надзвичайно складна і включає внутри себя економічні, соціальні, психологічні та організаційні відносини. Останні знаходять своє вираження у верти­кальних та горизонтальних зв'язках, що виявляються у формі зацікавленості працівників в організації Методи управління підприємством - реферат спільної праці. Для виконання будь-яких робіт виробничого ха­рактеру кожен працівник має свої обов'язки, права, від­повідальність, які формуються у процесі здійснення функції менеджменту «Організація».

Реалізація орга­нізаційних відносин у системі відбувається застосуван­ням організаційно-розпорядчих способів управління, які ще називаються адміністративними. Однак поняття «ор­ганізаційно Методи управління підприємством - реферат-розпорядчі методи управління» більш ши­роке, оскільки адміністративні методи грунтуються на застосуванні нормативних актів (постанов, наказів, ін­струкцій органів влади і управління), а організаційно-розпорядчі методи охоплюють усю сущность організаційної складової механізму управління.

Організаційно-розпорядчі методи тісно пов'язані з і економічними способами управління, оскільки вони спря Методи управління підприємством - реферат­мовані на вирішення єдиних завдань з досягнення цілей господарської діяльності.

Застосування організаційно-розпорядчих способів уп­равління передує економічним способам, оскільки для то­го, щоб використати останні, потрібно організаційно сформувати об'єкт управління та структуру управління. В процесі функціонування господарської системи еко­номічні методи управління реалізуються у формі орга­нізаційно Методи управління підприємством - реферат-розпорядчого впливу суб'єкта управління на об'єкт (постанови, накази, розпорядження та ін.). Тіс­ний зв'язок цих двох груп способів синтезує ефективний вплив управляючої підсистеми на підсистему, якою уп­равляють. Разом з тим організаційно-розпорядчі методи управ­ління відрізняються від економічних. Основою їх роз­межування є механізм дії та Методи управління підприємством - реферат форма прояву цих мето­дів у процесі управління. Економічні методи управління грунтуються на врахуванні економічних інтересів людей, поєднанні цих інтересів за схемою: людина — колектив — суспільство. Формою прояву економічних способів управ­ління є певні плани, завдання, програми, виражені еко­номічними параметрами, чи ступінь задоволення індиві­дуальних, групових, колективних інтересів, виражений Методи управління підприємством - реферат стимулами індивідуальної і колективної праці. Органі­заційно-розпорядчі методи управління грунтуються на таких індивідуальних і групових властивостях людей, як почуття обов'язку, відповідальності, дисципліни та розу­міння можливості адміністративного покарання.

Організаційно-розпорядчі методи управління слід за­стосовувати з врахуванням вимог економічних законів.

Тільки у цьому випадку вони є науково обгрунтованими. Якщо Методи управління підприємством - реферат орган управління в своїй діяльності не враховує" або недостатньо враховує вимоги економічних законів, то організаційно-розпорядчі методи можуть перетвори­тися на адміністративні, бюрократичні, волюнтаристські, суб’єктивні методи впливу.

Характерними особливостями організаційно-розпо­рядчих способів управлінняє:

прямий вплив на об'єкт управління;

обов'язковий нрав виконання вказівок, розпо­ряджень, постанов Методи управління підприємством - реферат та інших адміністративних рішень вищих органів управління для підпорядкованих об'єк­тів;

суворо визначена відповідальність за невиконання вказівок та розпоряджень.

Акти управління, які здійснюються управлінськими працівниками, поділяють на два види: нормативні та індивідуальні.

Нормативні акти не мають определенного адресата. Во­ни містять загальні норми дій щодо тих Методи управління підприємством - реферат чи інших мозгов і розраховані, як правило, на тривалий період. До их можна віднести примірні статути, положення про госпо­дарюючі суб'єкти та їхні підрозділи, посадові інструк­ції, норми і нормативи витрат, матеріалів, праці, стан­дарти та ін.

Індивідуальні акти управління адресуються певним об'єктам управління. До их Методи управління підприємством - реферат відносять накази, постанови, розпорядження, циркуляри, вказівки.

Організаційно-розпорядчі методи управління класи­фікують за різними ознаками. Найважливіше значення для их має класифікація, побудована на врахуванні специфіки засобів важелів організаційного впливу/ Та­кими важелями є регламент, норма, інструкція, дисцип­лінарні вимоги, відповідальність, повноваження та ін. Групуючи ці засоби впливу за роллю Методи управління підприємством - реферат в процесі управлін­ня, можна виділити дві групи організаційно-розпорядчих способів управління: організаційно-стабілізуючі та роз­порядчі. Центральне місце серед их посідає перша гру­па — організаційно-стабілізуючі методи впливу.

Основний зміст способів організаційно-стабілізуючого впливу полягає у встановленні складу елементів систе­ми і стійких організаційних зв'язків між ними закріп Методи управління підприємством - реферат­ленням певних обов'язків як за системою в цілому, так і за окремими її ланками.

Другою групою організаційно-розпорядчих .способів управління є методи розпорядчого впливу, які відобра­жають поточне використання встановлених організацій­них зв’язків і їх часткове коригування в разі зміни мозгов роботи. В базу розпорядчих способів покладено повно Методи управління підприємством - реферат­важення та обов’язки.

Обидві групи способів управління використовуються спільно, оскільки вони доповнюють одна одну. Разом з тим ці методи взаємозамінні, що і визначає особливості вибраного в управлінні того чи іншого типу організації або основні аспекти організаційної діяльності в процесі управління.

Організаційно-розпорядчі методи управління можна класифікувати також Методи управління підприємством - реферат за джерелами впливу. Тоді виділяють способи організаційного впливу першого, друго­го та наступних рівнів управління, практика свідчить, що кожний рівень системи управління має свої особли­вості організаційного впливу і виділяє ті з их, які найбільш ефективні для цього рівня. На вищих рівнях системи управління переважають регламентаційні та нормативні способи організаційного впливу Методи управління підприємством - реферат. На низово­му щаблі управління на передній план виходять розпо­рядчі методи, покликані регулювати та підтримувати повсякденну виробничо-господарську діяльність. Дифе­ренціація методів організаційного впливу за рівнями системи управління закономірна, оскільки вона відоб­ражає обсяг повноважень, якими володіють керівники певного рангу, юридичне становище певного рівня управ­ління, специфіку управління Методи управління підприємством - реферат, його функціональний зміст на певному щаблі управління.

Обгрунтована диференціація організаційно-розпоряд­чих способів управління за рівнями системи управління відіграє важливу роль у теорії управління, сприяє най­більш повному врахуванню організаційних відносин у со­ціально-економічній системі. І навпаки, застосування ор­ганізаційно-розпорядчих способів управління, що не від Методи управління підприємством - реферат­повідають положенню щабля управління в ієрархії управ­лінської структури, призводить до зривів, порушення ритму виробничо-господарських процесів. Яскравим при­кладом цього може бути намагання сконцентрувати на вищих щаблях управління в роки панування адміністра­тивно-командної системи розпорядницьку діяльність з по­точного регулювання функціонування організацій і під­приємств.

Організаційно-розпорядчі методи класифікують Методи управління підприємством - реферат також за їх спрямованістю. Виділяють методи управління спрямовані на суб'єкт і об’єкт управління. Специфіка, тієї чи іншої підсистеми визначає специфіку організаційного впливу на кожну з их. Організація інтелектуальної праці (діяльності суб'єкта управління) має свої особливості. В цьому процесі основну роль відіграють: регламентуючі акти, відповідно до яких Методи управління підприємством - реферат діють працівники апарату управління, використовуючи права, повно важення та виконуючи певні обов'язки в загальній системі управління.

Трудова діяльність людей, які є об’єктом управлінського впливу містить дещо менше інтелектуального елемента і потребує застосування розпорядчих актів у форм економічного, соціального та інших видів впливу.

Отже, організаційно-розпорядчі методи Методи управління підприємством - реферат витікають і суті управління, особливостей і властивих йому взаємовідносин, є стрижнем управлінського впливу, специфічно управлінським явищем. Звідси потреба застосування організаційно-розпорядчих способів управління за будь-якої системи господарювання. В цих способах управлінський вплив набуває предметної форми і спонукає виконавців до конкретних дій. Особливе значення мають організаційно-розпорядчі Методи управління підприємством - реферат методи в період зародження ринкової економіки в Україні. На цьому етапі потрібно сформувати нові структури управління, регламентувати їх діяльність, визначити раціональне співвідношення між всіма групами способі управління та напрями цілеспрямованої зміни цього співвідношення до стану, рекомендованого сучасним науковим та практичним менеджментом. Організаційно-розпорядчі методи управління можуть бути ефективним засобом Методи управління підприємством - реферат активізації працівників на перехідному етап оскільки для цього потрібна як перебудова психолог! людей, так і поступове створення системи економічного регулювання господарських процесів.

Серед організаційно-розпорядчих способів управління основну роль відіграють методи організаційно-стабілізуючого впливу, спрямовані на встановлення, підтримку та поліпшення організаційних структур і порядку діяльності суб'єктів та об'єктів управління Методи управління підприємством - реферат. Так, на тривали період за допомогою цих способів визначають структур управління, способи взаємодії елементів системи управління, функції, повноваження і форми відповідальності суб'єкта і об'єкта управління.

Об'єктами організаційного впливу виступають як суб'єкт, так і об'єкт управління і частково зовнішнє се­редовище. Організаційний вплив Методи управління підприємством - реферат на суб'єкт управління полягає у зміні організації його функціонування, тобто функцій, структури, організації управлінської праці, визначенні чи зміні прав, обов'язків та ін. Звичайно, впливаючи на суб'єкт управління, ми тим самим впливаємо і на об'єкт, оскільки ці дві підсистеми перебувають у нерозривному зв'язку.

Суб'єкт управління Методи управління підприємством - реферат здійснює самостійний організа­ційний вплив на об'єкт, встановлюючи режим функціо­нування останнього.

До складу організаційно-стабілізуючих способів уп­равління входять регламентування, нормування й інструктування. Регламентування являє собою досить жорст­кий тип організаційного впливу і полягає у розробці та введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для виконання протягом певного Методи управління підприємством - реферат, визначеного цими по­ложеннями часу. Можна конкретизувати склад рег­ламентуючих організаційних положень. Це, по-перше, положення загальноорганізаційного нраву, яке встановлює організаційну відокремленість і порядок функціонування соціально-економічної системи в цілому. По-друге, це положення, яке визначає і встановлює внутрішній порядок роботи, організаційний статус різних ланок, їх завдання Методи управління підприємством - реферат, функції, повноваження та ін. По-третє, це типові структури, які визначають основні риси побудови внутрішніх організаційних основ. По-чет­верте, це посадове регламентування, яке здійснюється розробкою штатного розкладу та посадових інструкцій, що встановлюють перелік посад і основні вимоги до за­міщення їх.

З наукового погляду сукупність регламентів виновата охоплювати Методи управління підприємством - реферат усі ланки соціально-економічної системи — від робочих місць, бригад, відділів, секцій, підприємств до верхніх ланок управління. Побудова і функціонування всіх цих ланок повинні регламентуватися спеціальними положеннями про структурні підрозділи і посадовими інструкціями для окремих посад.

Нормування як способ організаційно-стабілізуючого впливу більш м'який спосіб організаційної стабі­лізації і полягає у встановленні Методи управління підприємством - реферат нормативів, які є орієн­тиром у діяльності.

Норми і нормативи, що використовуються в практи­ці управління, можна класифікувати так:

за рівнем управління — народногосподарські, загальносистемні і внутрішньовиробничі. Прикладами народно­господарських норм можуть бути ставки вивізного мита, норми оподаткування діяльності підприємств, мінімаль­ний розмір заробітної плати у народному господарстві та Методи управління підприємством - реферат ін. До загальносистемних норм і нормативів відносять нормативи створення фондів, норми амортизації примі­щень, обладнання та механізмів, природних втрат това­рів при перевезеннях та зберіганні та ін. Внутрішньовиробничі норми розробляють безпосередньо на підприєм­ствах. Це норми витрати матеріалів, сировини і палива у виробництві, виробітку, нормативи часу на Методи управління підприємством - реферат техноло­гічні операції тощо;

за видами — техніко-технологічні, планово-економіч­ні, трудові, фінансово-кредитні, матеріально-постачаль­ницькі, організаційно-управлінські та ін. Техніко-техно­логічні норми регулюють використання сировини, обладнання та допоміжних матеріалів. Група планово-економічних норм охоплює регулювання оплати і стиму­лювання праці, нормування товарних залишків, строчки подання статистичної звітності. Трудові норми Методи управління підприємством - реферат — це нор­ми виробітку, нормативи чисельності працівників, нор­ми часу для праці і відпочинку, трудового розпорядку тощо. Фінансово-кредитні норми регулюють порядок одержання кредитів та ліквідації заборгованості, ство­рення фондів загального і спеціального призначення, по­рядок віднесення втрат і збитків на результати діяль­ності та ін. Матеріально-постачальницькі норми Методи управління підприємством - реферат визна­чають порядок надходження сировини, матеріалів та продуктів у підприємства, строчки поставки, встановлюють мінімальні обсяги відвантаження тощо. До організацій­но-управлінських норм відносять типові управлінські структури, норми підпорядкування, порядок розробки та прийняття управлінських рішень та ін.;

за строчками дії норми поділяють на довго- та корот­кострокові;

за Методи управління підприємством - реферат напрямом впливу розрізняють норми впливу на колектив у цілому та на окремих працівників.

Норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління, є необхідною, важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на их грунтуєть­ся виконання функцій менеджменту. Тому надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно пе Методи управління підприємством - реферат­реглядати раніше прийняті норми і нормативи, щоб во­ни не стали перепоною на шляху оптимізації управління.

Інструктування - найбільш м'який спосіб ор­ганізаційного впливу і полягає в ознайомленні з умова­ми роботи чи обставинами дорученої" справи, з'ясуванні питань, можливих утруднень, пересторозі від можливим помилок, у порадах щодо Методи управління підприємством - реферат виконання певних видів робіт! Інструктування завжди має форму методичної та ін­формаційної допомоги, спрямованої на успішне вико­нання роботи.

Інструктування може здійснюватися за допомогою радіо, телефону, відеопристроїв, особистими контакта­ми, індивідуально і колективно. Воно може мати наочну форму. До інструктування відносять оформлення при­міщень організаційною документацією про умови Методи управління підприємством - реферат робо­ти. Це стенди з найменуваннями організаційних підроз­ділів, схеми розташування їх, порядок роботи, внутрішньоорганізаційні інструкції. Важливу роль при цьому відіграють лаконічність, простота, врахування психоло­гії сприйняття. Це все поліпшує організаційні умови ро­боти, сприяє успішному виконанню її.

Зазначені методи організаційного впливу рекоменду­ється застосовувати в комплексі.

Методи організаційного впливу спрямовані на Методи управління підприємством - реферат фор­мування системи управління, визначення її функцій і структури, порядку і способів здійснення окремих функ­цій, організацію спільної праці, її нормування, методич­не інструктування і навчання працівників ефективним методам виконання покладених на их завдань. Важ­ливість цих цілей передбачає обов'язковість використан­ня і безперервного удосконалення способів Методи управління підприємством - реферат організацій­ного впливу як особливих інструментів управління на всіх рівнях управління.

У практиці управління можуть виникнути такі проб­леми, які не вкладаються в установлені регламентацій-ними актами чи нормами межі. Інакше кажучи, нерідко виникає конкретна ситуація, не передбачена в регламентаційних актах або ж передбачена ними як розпорядча діяльність. Ситуаціями першого роду Методи управління підприємством - реферат є відхилення від раніше прийнятих планів, зумовлені порушенням зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління, недостатньою об­грунтованістю деяких управлінських рішень, зривами в постачанні продуктами і сировиною підприємств, змінами в нраві попиту на ринку та ін. Відхилення порушують планову програму розвитку господарської діяльнос­ті і потребують Методи управління підприємством - реферат обов'язкового активного втручання уп­равлінських органів для термінового виправлення стано­вища, яке склалося.

Ситуаціями другого виду, тобто передбаченнями в організаційних нормах, але такими, що потребують кон­кретної розпорядчої діяльності в кожному випадку, є, наприклад, діяльність з добору і розстановки кадрів, оперативне керівництво виробничо-господарським про­цесом Методи управління підприємством - реферат.

У всіх випадках застосовуються способи розпорядчо­го впливу.

Основою розпорядчого впливу є порядок управління, розроблений в итогі актів організаційного впливу. Саме на підтримання і поліпшення цього порядку спря­мований розпорядчий вплив. Він виходить від керівника, має обов'язковий нрав і не підлягає обговоренню чи зміні. Всі акти розпорядчого впливу надходять Методи управління підприємством - реферат суворо в одному напрямі: від вищих управлінських ланок до низових, від керівника до підлеглих.

Для розпорядчого впливу свойственна нерегулярність його виникнення, оскільки відхилення в прийнятому по­рядку управління виникають раптово і їх складно перед­бачати наперед. У добре організованій системі ці від­хилення зведені до мінімуму, проте через різноманітні зовнішні Методи управління підприємством - реферат і внутрішні причини інколи і в ній виникає потреба в застосуванні розпорядчого впливу.

Причинами таких відхилень у системі організації,-наприклад, торгової діяльності, можуть бути неритмічність завезення продуктів у торгову мережу, незабезпече­ність працівниками необхідних категорій, порушення техніки безпеки та ін.; в технологічній системі — пору­шення технологічного процесу оптового та Методи управління підприємством - реферат роздрібного продажу продуктів, надходження від постачальників не­якісних продуктів, недодержання регламентів та режимів роботи; в системі організації праці — порушення трудо­вої дисципліни, використання недосконалих систем ма­теріального стимулювання праці та ін.; в економічній системі — невідповідність фактичних витрат обороту запланованим, недосконалість діючих систем плануван­ня та економічного стимулювання Методи управління підприємством - реферат.

Методи розпорядчого впливу дають змогу запобігти відхиленням від планової програми господарювання, здійснити перехід системи до стану рівноваги, наприк­лад, впровадженням більш досконалого порядку організації праці, планування, стимулювання та ін. Розпо­рядчий вплив здійснюється на основі розробки управ­лінських рішень щодо методів подолання відхилень, які виникли, або підвищенням ефективності організаційної Методи управління підприємством - реферат системи, спрямовуючи ці рішення конкретним виконав­цям для реалізації. Формою вироблення розпорядчого-впливу є усні та письмові розпорядження. До їх складу входять директиви, постанови, накази, вказівки, розпо­рядження, резолюції. Все це види розпорядчої діяль­ності, розпорядчого впливу, а не документи. Документи з аналогічними назвами — лише зовнішній прояв роз­порядчого впливу. Сам же Методи управління підприємством - реферат розпорядчий вплив може бути за формою усним чи документально оформленим. Кож­на з цих форм має свої переваги. Усна форма більш оперативна. Документальна форма сприяє кращому об­ліку і контролю виконання розпоряджень. Поєднання форм розпорядчої діяльності становить важливу складо­ву сторону діяльності керівника.

Постанови — це розпорядчі акти, які приймаються Методи управління підприємством - реферат колегіальними органами управління (з'їздами, конфе­ренціями, зборами, комісіями, правлінням) і містять шляхи вирішення важливих питань, що стосуються всі­єї організації чи системи в цілому.

Основною формою розпорядчого впливу на підпри­ємствах, якими керують керівники на засадах єдиноначальства, є накази. Наказ — це письмове вирішення пев­ного завдання з Методи управління підприємством - реферат переліком конкретних шляхів, строків, порядку, відповідалеких осіб і форм контролю. Вико­нання наказу обов'язкове, оскільки він виражає волю лінійного керівника, який має право одноособового прий­няття рішень. Сам наказ обов'язково повинен відповідати нормам адміністративного права, інакше він юридично може бути неправомірним.

Різновидом розпорядчого впливу є Методи управління підприємством - реферат розпорядження, що деталізує конкретні шляхи і способи вирішення ок­ремих завдань у масштабах окремо взятих служб та підрозділів. Розпорядження може бути видане лінійним чи функціональним керівником у межах його повнова­жень.

Специфічною формою розпорядчого впливу є дирек­тива,, що являє собою рішення про цілі многообещающего розвитку окремих структурних підрозділів Методи управління підприємством - реферат, підприємств, організацій, господарських систем та галузей. Директи­ви визначають загальну мету господарювання, розрахо­вану на тривалий період і яка потребує якісної зміни методів і способів роботи. Реалізація директив пов'яза­на з виданням наказів, розпоряджень, постанов і вка­зівок для вирішення проміжних завдань.

В управлінні також обширно застосовується резолю­ція, яка являє Методи управління підприємством - реферат собою конкретну вказівку виконавцю що­до здійснення тих чи інших дій, передбачених відповідним документом. Резолюція накладається керівником у ліво­му верхньому куті документа під кутом до його тексту.

Таким чином, розпорядчий вплив реалізується в різ­номанітних формах. Різноманітність цих форм дає змогу успішно підтримувати стійкість системи управління Методи управління підприємством - реферат від­повідно до нраву заморочек, що виникають, і усувати відхилення від заданої програми в організаційній сис­темі підприємств та організацій.

Одним з найважливіших практичних питань управ­ління є ефективність використання розпорядчих способів управління. Визначити її можна, зіставляючи те, що бу­ло передбачено наказами, постановами, розпоряджен­нями та іншими формами розпорядчого впливу Методи управління підприємством - реферат, з тим, що було фактично досягнуто при реалізації їх. Ефектив­ність письмових розпоряджень (наказів) зумовлюється їх кількістю, ступенем обгрунтованості, проявом твор­чості та ініціативи з боку виконавців, рівнем виконав­чої дисципліни.

Практикою управління соціально-економічними сис­темами виявлена така залежність: чим вище рівень (якість) організації праці, виробництва та Методи управління підприємством - реферат управління, тим менше видається письмових розпоряджень. Велика кількість розпоряджень послаблює їхній вплив, перетво­рюючи у формальні акти, збільшує обсяг роботи управ­лінського апарату.

Слід зазначити, що чим більше письмових вказівок видається, тим більша вірогідність появи непогоджених заходів, строків, порушень принципу матеріальної та часової забезпеченості розпоряджень.

Обгрунтованість розпоряджень Методи управління підприємством - реферат і вказівок потрібно насамперед розглядати юридичне: тобто під кутом зору відповідності змісту їх правовим нормам. Разом з пра­вовою обгрунтованістю вказівок розрізняють ресурсну обгрунтованість їх, тобто наявність чи надання матері­альних, трудових, фінансових та часових ресурсів для виконання цих вказівок і розпоряджень. Використовуючи розпорядчі методи управління, су­часний менеджер повинен Методи управління підприємством - реферат чітко і хорошо ставити зав­дання, компетентне аналізувати та ефективно контро­лювати хід реалізації їх, проводити інструктивну та роз'яс­нювальну боту, налагоджувати та підтримувати вико­навчу дисципліну.

Під виконавчою дисципліною розуміють вміле вико­нання наказів, розпоряджень, вказівок керівника, яке забезпечується кваліфікацією, досвідом, творчістю та ініціативою виконавців.

Для налагодження високої Методи управління підприємством - реферат виконавчої дисципліни потрібні:

чітко встановлені строчки виконання завдань та захо­дів, що містяться в постановах, розпорядженнях, нака­зах, і сувора перевірка додержання їх;

индивидуальна відповідальність виконавців за виконан­ня завдань та заходів;

встановлення заохочень виконавцям за своєчасне та дострокове виконання завдань та проведення заходів.

Фахівці вважають, що в разі недодержання Методи управління підприємством - реферат зазначе­них мозгов, відсутності дієвого контролю за виконанням розпоряджень, своєчасно виконуються лише 50—55 % загальної кількості їх.

Розглянуті вище особливості розпорядчої діяльності менеджера стосуються письмової форми розпоряджень. Разом з нею, як уже було зазначено, обширно використо­вуються усні розпорядження як своєрідний засіб кому­нікації в системі управління, відносин «керівник Методи управління підприємством - реферат — під­леглий».

Відносно використання усних розпоряджень наведе­мо деякі рекомендації, перевірені практикою:

віддавати усне розпорядження потрібно ясною, зро­зумілою мовою, щоб не ставити виконавця у скрутне ста­новище: або він виконає розпорядження так, як зрозу­мів, або прийде до керівника за уточненнями;

корисно перевірити, чи верно зрозумів розпоря­дження виконавець;

перед Методи управління підприємством - реферат тим, як віддати усне розпорядження, потріб­но переконатися, що воно не суперечитиме раніше відда­ним;

усне розпорядження також повинне фіксуватися ке­рівником. Формою. фіксації таких розпоряджень може бути діловий блокнот керівника чи спеціальний журнальчик.

У розпорядчій діяльності керівника виявляється його мистецтво управління. Вміле використання різних розпо Методи управління підприємством - реферат­рядчих способів, поєднання їх з організаційно-стабілізуючими способами упорядковує управлінський вплив на об'єкт управління, підвищує ефективність управлінської діяльності, забезпечує ритмічну боту всієї соціально-економічної системи.

Розглянуті вище економічні та організаційно-розпо­рядчі методи управління спрямовані в основному на ви­робничо-господарську діяльність організацій і підпри­ємств. Однак, як уже Методи управління підприємством - реферат підкреслювалося, організація чи підприємство виступає в суспільстві не тільки як вироб­ничо-економічна ланка, а й як соціальний фактор. У зв'я­зку з цим менеджер повинен володіти соціальними способами управління.

Під соціальними способами управління розуміють систему засобів і .важелів впливу на соціально-психоло­гічний клімат у колективі, на трудову і Методи управління підприємством - реферат соціальну актив­ність колективу і його окремих працівників. Методи со­ціального управління спрямовані на гармонізацію соці­альних відносин у колективі задоволенням соціальних потреб працівників — розвитку особистості, соціального захисту та ін.

До способів соціального управління належать соці­альне прогнозування, соціальне нормування, соціальне регулювання та соціальне планування.

Соціальне Методи управління підприємством - реферат прогнозування використовується для ство­рення інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування способів соціального впливу у определенному трудовому колективі. Параметри соці­ального прогнозу включають такі показники: вікові і ста­теві зміни в колективі; зміни загальноосвітнього та квалі­фікаційного рівня працівників; зміни в матеріальному забезпеченні та в побутових умовах працівників; дина­міку Методи управління підприємством - реферат-співвідношення фізичної і розумової праці та ін.

Соціальне нормування як способ управління полягає у наявності таких соціальних норм, які встановлюють по­рядок поведінки окремих осіб і їхніх груп у колективі. Під нормою звичайно розуміють певний, .визнаний обо­в'язковим, порядок, правило. Відповідно до цього соці­альні норми регулюють Методи управління підприємством - реферат різні сторони господарського. і соціального життя колективу і підпорядковують їх єдиним цілям та завданням, які визначені нравом виробничих відносин та призначенням системи.

Соціальні норми відображають певного роду інтере­си—суспільні, класові, колективні та групові. Головне і безпосереднє завдання цих норм — погодити всі види інтересів. Оскільки інтереси визначають спрямованість поведінки окремих Методи управління підприємством - реферат людей і їхніх груп, то взаємне узгод­ження суспільних та особистих інтересів має вирішальне значення для функціонування механізму регулювання управлінських відносин. Вирішити це завдання досить складно, оскільки зв'язки між інтересами різних рівнів і різних видів далековато не однозначні і, як правило, являють собою складну комбінацію Методи управління підприємством - реферат і нерідко можуть вияви­тися .взаємно суперечливими.

Соціальне управління грунтується на використанні великої різноманітності соціальних норм, оскільки різно­манітні регульовані ними відносини людей і соціальних систем. Проте вони можуть бути згруповані за ознакою формування та реалізації їх. Розрізняють норми права, норми моралі і авторитет громадської думки. Інакше ка­жучи, управлінські відносини регулюються Методи управління підприємством - реферат трьома вида­ми соціальних норм: 1) юридичними (правовими) норма­ми, які встановлюються або санкціонуються державою; 2) суспільними (неюридичними) нормами, які вста­новлюються громадськими організаціями і товариства­ми; 3) нормами моралі, які формуються в свідомості лю­дей у процесі виховання і життєдіяльності їх.

Класифікація соціальних норм може бути здійснена і за іншими ознаками Методи управління підприємством - реферат: залежно від типу і виду взаємо­відносин, що регулюються, ступеня обов'язковості норм, методу їх утворення і механізму дії, ступеня формаліза­ції, нраву виникнення (спонтанно чи свідомими дія­ми), охоплюваної ними сфери цінностей (політичні, релі­гійні, правові, культурні, моральні, етичні, організаційні та ін.).

Таким чином, управлінські Методи управління підприємством - реферат відносини регулюються сукупністю соціальних норм і процедур їх реалізації, що забезпечують нормальне функціонування і розвиток сис­тем відповідно до мінливих мозгов існування їх.

Усі норми мають ту саму кінцеву мету, але їхній зміст, порядок встановлення і впливу на процеси управлінської діяльності, сфера дії і механізм поширення в системі різні.

Правові Методи управління підприємством - реферат норми встановлюються державою і їх додер­жання забезпечується як переконанням, так і в разі пот­реби і засобами примусу. Порівняно з іншими видами соціальних норм правові норми відрізняються більшим ступенем розробленості і формалізації та регулюють найбільш суттєві відносини.

Правове регулювання поширюється насамперед на компетенцію суб'єктів соціального управління Методи управління підприємством - реферат, під якою розуміють закріплену за органом управління сферу, що визначає правову базу його діяльності і у межах якої він самостійно вирішує проблеми відповідного рівня управління. Інакше кажучи, компетенція — це відповід­на функціям певного органу сукупність повноважень і обов'язків, невиконання яких тягне за. собою відпові­дальність у вигляді управлінського впливу Методи управління підприємством - реферат щодо органу чи посадових осіб.

Обсяг та нрав повноважень, а також відповідний їм ступінь відповідальності залежать від місця, яке зай­має орган в ієрархії управління, від масштабів і території його діяльності. В процесі встановлення компетенції відбувається поділ повноважень та відповідальності між різними рівнями управління, структурними підрозділа­ми і посадовими Методи управління підприємством - реферат особами на кожному з цих рівнів. У ре­зультаті визначають рівні, на яких розглядаються та приймаються ті чи інші рішення і тим самим фіксу­ється певне співвідношення централізації та децент­ралізації.

Як правило, дія правових норм поширюється на дер­жавні, а здебільшого і на громадські системи.

Норми, які приймаються Методи управління підприємством - реферат громадськими організація­ми, діють у межах відповідних організацій. Однак мож­ливі і винятки з цих правил, если нормативні акти готу­ються і видаються спільно державними і громадськими органами і набувають одночасно і правового, і громад­ського нраву. Такими є, наприклад, норми права, що регулюють оплату і охорону праці, пенсійне забезпечен Методи управління підприємством - реферат­ня та ін. Діяльність громадських організацій регулюється нормативними актами різного походження. Йдеться насамперед про акти, які визначають статус тих чи ін­ших громадських організацій (наприклад, Закон Украї­ни «Про споживчу кооперацію»).

Однак більшість актів, що регулюють управлінські відносини в громадських організаціях, розробляється ними самими. Такі акти об Методи управління підприємством - реферат'єднуються у три групи: ста­тути громадських організацій; положення про окремі гро­мадські організації; постанови з окремих питань діяль­ності громадських організацій; інструкції громадських організацій.

Так, об'єм компетенції і правовий статус органу уп­равління споживчої кооперації фіксується в Статуті коо­перативної організації та в Положенні про ці органи. В цих Методи управління підприємством - реферат документах містяться інструктивні та методич­ні матеріали, які передбачають передусім загальні зав­дання і підпорядкованість відповідного органу і те, на що мають право і зобов'язані робити кожний підрозділ і кожен керівний працівник. Все це передбачає формування в організаційних структурах управління зв'язківміж і суб'єктами правовідносин (як Методи управління підприємством - реферат у горизонтальному, так і у вертикальному розрізі), регулювання взаємовідносин всередині управлінського апарату, між різними органами та їхніми структурними підрозділами, між керівником та підлеглими, між органами управління (посадовими особами) і пайовиками, регламентування застосування відповідальності для забезпечення законності в діяльно­сті системи.

Виконання норм, розроблених громадськими організаціями, гарантується авторитетом цих організацій, а також Методи управління підприємством - реферат деякими формами примусу, передбаченими нормативними документами, що визначають статус цих організацій.

Постійно зростаючого значення у регулюванні управ­лінських відносин набувають норми моралі. Під мораллю, як відомо, розуміють правила (принципи) поведін­ки людей, які стосуються сфери взаємовідносин між ни­ми, а також взаємовідносин їх з суспільством.

Норми моралі Методи управління підприємством - реферат, на відміну від норм права, підтриму­ються авторитетом громадської думки і, як правило, їх додержання грунтується на власних переконаннях. Чим більшого визнання в управлінні набувають ці нор­ми, тим воно досконаліше. У цьому зв'язку досить пос­латися на такий соціальний парадокс, як громадська думка, яка значною мірою грунтується на нормах Методи управління підприємством - реферат мора­лі. Громадська думка виявляється у специфічній формі колективного судження суспільства, класу чи соціальної групи, виражаючи їх ставлення до певних явищ, і фактів соціальних систем, а також вчинків окремих людей.

Як інструмент регулювання відносин управління гро­мадська думка цінна тим, що вона завжди звернена до особистості як члена Методи управління підприємством - реферат суспільства і вимагає від неї від­повідальності перед суспільством і соціальною системою, в якій вона працює. Тим самим здійснюється вплив на психічний стан людини, її емоції і волю, сприяючи ви­робленню у неї бажаних ціннісних орієнтацій.

На нинішньому етапі розвитку соціальних систем у нас і за рубежем помітна тенденція Методи управління підприємством - реферат до зростання зна­чення норм .моралі, а також норм, розроблюваних гро­мадськими організаціями в умовах поступового скоро­чення сфери застосування правових норм. У зв'язку з цим виникає неувязка доцільного вибору соціальних норм у кожному определенному випадку з врахуванням ситуації і особистих якостей виконавця, нраву йо­го інтересів Методи управління підприємством - реферат та сфери діяльності.

Соціальне регулювання — це входи щодо підтри­мання соціальної справедливості у колективі та удоско­налення соціальних відносин між працівниками. Засобами соціального регулювання є колективні до­говори, угоди, контракти, взаємні зобов'язання, прави­ла внутрішнього розпорядку, статути (в частині, що ре­гулює поведінку службових осіб), правила етикету Методи управління підприємством - реферат, ри­туали. Сюди також відносять черговість задоволення соціальних потреб залежно від трудового стажу, вироб­ничої активності працівників тощо.

Соціальне регулювання спрямоване на стимулюван­ня колективної, особистої ініціативи працівників та ін­тересу їх до праці.

Стимулювання колективної ініціативи здійснюється різними шляхами. Це ознайомлення працівників з істо­рією підприємства, його кращими Методи управління підприємством - реферат працівниками та їх­німи наградами, наслідування добрих старих традицій та створення нових, прагнення до того, щоб працівники дорожили маркою підприємства, досягали високої якості праці, підвищували кваліфікацію;

Велике значення надається стимулюванню особистої ініціативи за допомогою моральних стимулів.

При високій якості індивідуальної праці такими сти­мулами є підвищення рівня відповідальності (делегування пов­новажень Методи управління підприємством - реферат, що дає змогу працівнику приймати рішення від імені керівництва, почесне доручення представляти під­приємство в інших організаціях, виступити з доповіддю чи повідомленням на нараді та ін.); зміцнення авторитету працівника, що відзначився, публічною похвалою, високою оцінкою итогів йо­го праці у присутності інших співробітників; зарахування до резерву на заміщення керівної Методи управління підприємством - реферат поса­ди, показ особистої перспективи (просування по служ­бі), розкриття перед працівником перспектив розвитку підприємства, організації і у зв'язку з цим прогноз слу­жбового зростання працівника; особиста неформальна похвала підлеглого в процесі ділових контактів, моральна підтримка, іменні поздоров­лення із знаменними датами; рекомендація працівника для виступу Методи управління підприємством - реферат в пресі, по ра­діо, в телепередачі про передовий досвід свого колек­тиву (чи про особистий досвід); направлення адміністрацією листів про трудові успіхи молодих працівників їхнім батькам.

При низькій якості індивідуальної праці моральними стимулами є особиста бесіда з підлеглими, аналіз показників пра­ці, обстоятельств невиконання завдань, доручень, наказів, роз­поряджень Методи управління підприємством - реферат керівників підприємства; публічна форма аналізу роботи в присутності інших працівників; доброзичлива, позитивна і конкретна критика допу­щених недоліків; пониження відповідальності — позбавлення права самостійно приймати рішення, підписувати документ» та ін.

Стимулювання інтересу до праці здійснюється за­охоченням удосконалень у боті сумлінних працівників, створенням «ядра ветеранів», організацією відряджень. на інші підприємства для ознайомлення Методи управління підприємством - реферат зі станом справ та ін.

Велику увагу слід приділяти стабілізації особового складу — виключенню обстоятельств плинності кадрів.

Соціальне планування як способ соціального управління реалізується складанням плану соціального роз­витку організації (підприємства). План соціального розвитку, як правило, складається з чотирьох розділів:

1—«Удосконалення соціальної структури колек­тиву»;

2—«Удосконалення мозгов праці, охорона її Методи управління підприємством - реферат та зміц­нення здоров'я працівників»;

3 — «Підвищення життєвого рівня, поліпшення жит­лових та культурно-побутових мозгов працівників»;

4 — «Підвищення трудової та громадської активно­сті працівників, розвиток самоуправління».

План соціального розвитку трудового колективу— органічна складова частина всеохватывающего плану (про­грами) економічного і соціального розвитку підприємст­ва (організації), в якій передбачається Методи управління підприємством - реферат науково обгрун­тована і матеріально забезпечена система заходів щодо удосконалення структури колективу, формування і най­більш повного задоволення матеріальних і духовних по­треб працівників.

Планування соціального розвитку повинно виплива­ти з базисного рівня розвитку (соціального паспорту ко­лективу), включаючи завдання по його змінах (соціальний прогноз) і містити перелік Методи управління підприємством - реферат конкретних заходів з строчками реалізації їх, відповідалеких осіб, розмірів га джерел фінансування.

Перший розділ «Удосконалення соціальної структу­ри колективу» повинен містити дані про планові зміни співвідношення між оперативними, інженерно-технічними працівниками та службовцями у зв'язку з кваліфікаційно-професійними змінами, скороченням застосу­вання фізичної праці, механізацією і автоматизацією виробничо-господарських та Методи управління підприємством - реферат управлінських процесів. У цьому розділі планується також підвищення рівня за­гальної та професійної освіти, статево-вікові зміни складу працівників, входи щодо управління рухом кадрів.

У другому розділі «Удосконалення мозгов праці, охо­рона її та зміцнення здоров'я працівників» передбача­ється усунення виробничих факторів, які становлять не­безпеку для Методи управління підприємством - реферат життя і здоров'я людей, призводять до нер­вово-психічних перевантажень, запобігання і зниження виробничого травматизму і захворювань, поліпшення медичного обслуговування.

Третій розділ плану соціального розвитку «Підвищен­ня життєвого рівня, поліпшення житлових та побутово-культурних разумов працівників» охоплює входи .щодо удосконалення організації заробітної плати, матеріаль­ного і морального стимулювання. Величавого Методи управління підприємством - реферат значення надається у цьому розділі поліпшенню житлово-побуто­вих мозгов, боті дитячих закладів, баз відпочинку, культурному і побутовому обслуговуванню працівників. При цьому особлива увага приділяється зменшенню питомої ваги працівників з низькою заробітною платою і доходами на 1-го члена сім'ї. Крім того, планують кошти підприємства, виділені Методи управління підприємством - реферат на спорудження житла, допомогу працівникам в індивідуальному і кооператив­ному будівництві.

Четвертий розділ плану «Підвищення трудової та громадської активності працівників, розвиток самоуп­равління» містить входи щодо зростання виробничої і соціальної активності членів колективу, економічного, правового, морального, естетичного і фізичного вихован­ня, розвитку спортивної та культурно-масової роботи.

План соціального розвитку має Методи управління підприємством - реферат бути погоджений з відповідними заходами щодо соціального розвитку і захисту працівників, що розробляє профспілкова ор­ганізація.

Отже, складність системи виробничих відносин між людьми, що входять до трудового колективу, потребує застосування комплексу способів впливу на колектив і окремих його членів, як економічних, так і організаційно-розпорядчих та соціальних способів. У Методи управління підприємством - реферат раціональному поєднанні цих способів - запорука ефективної діяльності підприємства.metodi-v-priemi-psihologicheskoj-vojni.html
metodi-v-zhurnalistike-i-sociologii.html
metodi-vibora-innovacionnoj-strategii-v-organizaciyah-skd-harakteristika-otdelnih-strategij.html